Vedtægter for SF-Lolland

Vedtaget den 22. marts 2011

§ 1. Navn
Foreningens navn er SF-Lolland.
SF-Lolland er en fusion af SF-Nakskov og SF-Rødby.
Stk. 1. Medlemskredsen dækker Lolland Kommune.

§ 2. Formål og virke
Stk. 1. Formålet er at udbrede kendskabet til SF's politik, såvel som at udøve politikken jvf. de i foreningen til enhver tid gældende love og vedtægter.
Stk. 2. Virke ved agitation, skriftligt såvel som verbalt, i relevant forum. Afholdelse af medlemsmøder af politisk, samt mere social karakter. Ved at søge indflydelse og valg til kommuner, region og folketing og hvor medlemmerne i øvrigt finder det relevant at opstille.

§ 3. Medlemskab
Stk. 1. Enhver, der vedkender sig SF's politiske grundlag, kan søge optagelse i SF-Lolland.
Stk. 2. Personer bosiddende i andre kommuner, der i forvejen har etableret en afdeling af SF, kan løse sognebånd i henhold til SF's generelle vedtægter.
Stk. 3. Medlemsskabs ophør:
a) egen udmeldelse
b) kontingentrestance
c) fraflytning til kommune, hvor der er en SF afdeling
d) eksklusion
e) pkt. a-b-c-d jf. hovedbestyrelsens gældende retningslinier

§ 4. Daglig ledelse
Stk. 1. Foreningen ledes af et forretningsudvalg (FUV) bestående af et ulige antal medlemmer som vælges på generalforsamlingen.
FUV er udførende/administrerende i forhold til beslutninger truffet på medlemsmøder.
Der vælges 3, 5 eller 7 personer alt efter generalforsamlingens beslutning.
Formand og kasserer er fødte medlemmer af FUV.
Formanden/FUV kan udpege en sekretær til at bistå i det daglige arbejde.
Suppleanter kan deltage i forretningsudvalgets møder uden stemmeret.
Stk. 2. FUV/medlemsmøder kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov.
Stk. 3. Økonomi: Foreningen drives af de midler, der tilskrives ved medlemskontingenter, tilskud og partiskatter jvf. hovedbestyrelsens gældende retningslinier. Forretningsudvalget kan beslutte, at der ydes telefontilskud, kørselsgodtgørelse m.m.
Stk. 4. FUV udarbejder dispositionsinstruks m.h.p. anbringelse og disponering af foreningens aktiver.

§ 5. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes indenfor årets første kvartal. Regnskabet følger kalenderåret.
Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt til samtlige medlemmer senest 3 uger før.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være FUV skriftligt i hænde senest 14 dage før.
Stk. 4. Dagsorden på generalforsamlingen:
1) Valg af dirigent
2) Valg af 2 stemmetællere
3) Beretninger:
    a) Formandens/FUV
    b) Byrådsgruppen
    c) Regionsgruppen
    d) Folketingsgruppen
4) Regnskab v/kassereren
5) Indkomne forslag
6) Valg:
    a) Formand - lige årstal, vælges for 2 år
    b) Kasserer - ulige årstal, vælges for 2 år
    c) Øvrige FUV-medlemmer, vælges for 1 år
    d) Suppleanter, vælges for 1 år
    e) Bilagskontrollant (ikke FUV-medlem), vælges for 1 år
7) Evt. (Under evt. kan der ikke vedtages forslag fra forsamlingen).
Alle valg afgøres ved simpelt flertal.
Ved kampvalg til FUV, inklusiv formand og kasserer, stemmes der skriftligt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødedeltagernes antal.

§ 6. Møder
Stk. 1. Medlemsmøder: Der afholdes medlemsmøder efter behov, dog min. 4 om året. FUV indkalder og indtænker geografiske hensyn.
Dagsorden for medlemsmøderne skal som minimum indeholde:
1) Valg af dirigent
2) Nyt fra FUV
3) Evt.
Stk. 2. FUV afholder møder efter behov.
Stk. 3. Andre møder/arrangementer: Alle medlemmer af SF-Lolland kan komme med forslag til afholdelse af møder og arrangementer, såvel politisk som socialt, herunder nedsættelse af diverse interesseudvalg. Disse forslag behandles som dagsordenpunkter på medlemsmøder.

§ 7. Valg af byrådskandidater
1) SF opstiller med de muligheder der ligger i den kommunale valglov.
2) SF medlemsmøde(r) kan fastlægge borgmesterkandidat inden opstillingsproceduren iværksættes.
3) Opstillingsformen afgøres på medlemsmøder 5 måneder før valget.
4) Alle der opfylder Indenrigsministeriets bekendtgørelse om valgbarhed, kan opstille som kandidat til opstillingsmødet jvf. hovedbestyrelsen og SF-Lollands gælde love og vedtægter.
a) FUV fremlægger indstilling om rækkefølgen på opstillingslisten ved første opstillingsmøde. Et enkelt medlem kan begære skriftlige afstemning om FUVs indstilling.
b) Endelige placering på opstillingslisten afgøres ved det andet opstillingsmøde.
c) Der kan opstilles antal af byrådsmedlemmer i Lollands Byråd + 4 yderligere kandidater.

§ 8. Foreningens ophør
Stk. 1. Antallet af medlemmer er ikke afgørende for foreningens virke.
Stk. 2. Såfremt foreningen ønskes opløst, sker dette ved at 100% af de fremmødte medlemmer ved en ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor.
En sådan ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes hvis mindst 3/4 af medlemmerne skriftligt begærer dette overfvor formand og FUV.
Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med 3 ugers varsel, med foreningens ophør som eneste punkt på dagsordenen.
Stk. 3. Ved foreningens ophør deponeres eventuelle likvide midler og øvrige aktiver i SF-region Sjælland.
Stk. 4. Tvivlsspørgsmål kan til enhver tid forelægges SF's lovudvalg med opsættende virkning indtil afgørelse foreligger.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
Kan indkaldes af FUV eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer dette.

§ 10. Vedtægtsændringer
Skal vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 ugers mellemrum.

Vedtaget: Tirsdag den 22. marts 2011 på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Dirigent: Jens Henrik Boelmann - Formand: Jørgen Rassi Rasmussen