SF Lolland

Valgprogram til byrådsvalget

2018 - 2021

 

1: Lollands økonomi

2: Ledelsen af kommunen – Borgerinddragelse og Borgerservice

3: En koncentreret Erhvervs- og Arbejdsmarkedspolitik

4: Grøn energi

5: Sandheden om Strandparken i Rødbyhavn

6: En ny Skolepolitik med udgangspunkt i Folkeskolereformen

7: En styrkelse af indsatsen for udsatte børn og Unge

8: En ny Socialpolitik – baseret på en samlet indsats for hele familien

(helhedsorienteret indsats)

9: Politik på misbrugsområdet

10: Socialpsykiatri

11:Genopretning af en værdig ældrepolitik

12: Plejeboliger, rehabiliterings-, genoptrænings, akut- og aflastningspladser

13: Politik på handicapområdet

14: Sundhedspolitik, sundhedscentre, praktiserende læger

15: Frivilligindsatsen på Social- og Ældreområdet

16: Styrkelse af turistfremme

17: Ungdomspolitik med fokus på ungdomskulturen

18: Kulturpolitik

19: Idræt og fritid

20: Boligpolitik

21: Landdistriktspolitik


1: Lollands økonomi

Det er en afgørende forudsætning for Lolland Kommune, at Folketinget udarbejder en ny Finansieringsreform, der på retfærdig måde tilgodeser de dårligst økonomisk stillede kommuner. Kun derved kan kommunerne udvikle sig m.h.t. investeringer, drift, velfærd og arbejdspladser.

SF vil generelt søge at begrænse de administrative omkostninger, for at få budgetterne til at balancere. SF er bevidst om at det er uhyre vanskeligt at finde besparelser i de enkelte sektorer i kommunen.

Lolland kommune mister dagligt indtægter,grundet fraflytning og stigende udgifter til ældre, til sundheds- og arbejdsmarkedsområdet og til betaling for børn og unge anbragt uden for hjemmet.

 • SFvil fortsat kæmpe for en ny udligning, der ligestiller alle landets kommuner, og det vil betyde yderligere tilførsel af midler til Lolland kommune fra Staten.

 • SF vil have stoppet ”social eksport” til Lolland kommune

 • SF mener at alle overførselsindkomser skal finansieres af Staten, så pengene følger borgeren uanset hvor borgeren ønsker at bosætte sig.

SFønsker fuld kompensation for kommunens udgifter til Femern forbindelsen.


2: Ledelsen af kommunen – borgerinddragelse og borgerservice

SF vil arbejde for at ansvarlig ledelse skal ud på de enkelte matrikler/forvaltninger. Dette indebærer decentral ledelse med fagligt ansvar og økonomisk kompetence. Hvis ejerskabet til kommunen skal styrkes, må lederansvaret placeres på de enkelte matrikler, uanset om det er på en skole eller på et plejecenter.

SFpeger på fem stående udvalg ledet af tre direktører (hvoraf den ene er kommunaldirektør). SF ser gerne at direktører og ledende medarbejdere er bosiddende i Lolland Kommune.

 • Arbejdsmarkedsudvalget (Erhverv)

 • Børne – og Skoleudvalget – herunder ungdomsskole

 • Social og Sundhedsudvalg – herunder Social, Psykiatri og Misbrugsområdet

 • Klima, Miljø, Teknik og Havneudvalg

 • Fritids- og Kulturudvalget

 • Økonomiudvalg – SF ønsker at alle partier i byrådet skal være repræsenteret i ØK udvalget.

Borgerinddragelse

SF vil arbejde for at borgerne får initiativret til at rejse forslag overfor byrådet. Dette giver borgerne mulighed for at rejse emner, som borgerne finder væsentlige og som måske ikke har politisk bevågenhed. Lovgivningen åbner ikke for dette, men SF vil arbejde for at borgerforslag, som har underskrifter svarende til et mandat i byrådet, bliver fremlagt af borgmesteren for det samlede byråd.

Borgerservice

SF vil arbejde for at servicen overfor borgerne er tilstedeværende og nærværende, og udover at de fysiske rammer skal være i orden, så skal betjeningen være serviceorienteret. Borgerservice skal indrettes så der er plads til borgerne, der skal betjenes uden unødig ventetid. Ligeledes skal betjeningen kunne ske uforstyrret af (samtalerum). Der skal være parkeringspladser til rådighed og adgangene skal være handicapvenlige. Borgerservice kan udbygges til alle områder i kommunen, når der er behov for dette. Borgerservice kan etableres i Kulturhuse/velfærdscentre.


3: En koncentreret erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik

SF vil fremme indsatsen ved at forankre området i ét udvalg i tæt samarbejde med de relevante organisationer, hvilket skal øge indsatsen for at tiltrække nye virksomheder, ligesom der skal være sammenhæng mellem de lediges behov og virksomhedernes behov for arbejdskraftens kvalifikationer.

SF vil arbejde for en hurtig sagsbehandling når en virksomhed viser interesse for at etablere sig i Lolland Kommune. Sagsbehandlingen skal ske direkte under Økonomiudvalget

SF vil stille krav til at administrationen laver en grundig research på de henvendelser kommunen får fra virksomheder og investorer. Lolland kommune skal ikke bruge en masse tid og penge på projekter der ikke er undersøgt effektivt inden de bliver søsat.

SF stiller krav om:

 • etablering/bevarelse/tilbageførsel af statslige arbejdspladser til Lolland og Falster

 • at regionale og statslige uddannelser styrkes og fastholdes på Lolland og Falster

 • at der arbejdes på at få undersøgt om der er private virksomheder, der kan overtage produktionsanlægget ved Rødbyhavn når Femern projektet er færdigt.

 • at der ændres i lovgivningen vedrørende sociale klassuler, så eksempelvis kommunen kan stille krav om praktik og lærerpladser, for de firmaer der bliver aflønnet af kommunen.

 • Kædeansvar indarbejdes i kontrakterne

SF vil stå i spidsen for en lang række nyttejobs og praktikker til vores ledige borgere. Dette sker i et tæt samarbejde med derespektive faglige organisationer.


4: Grøn energi

SF´s ambitionsniveau er stort indenfor reduktion af CO2-udledningen og satsning på Grøn Energi.

SF ser med tilfredshed på at kommunale bygninger er blevet mere energirigtige ved, at der er indlagt fjernvarme i bygninger, hvor der før var elvarme, gamle vinduer er udskiftet med termoruder, der er blevet efterisoleret og der er opsat solceller på nogle af de kommunale tage.

Lolland har en styrkeposition indenfor vedvarende energi. Vi er 100% selvforsynende med el fra land- og havvindmøller, vi producerer 3 gange mere strøms end vi selv forbruger, denne ekstra strøm eksporterer vi ud af kommunen. SF bakker op om vindenergi, og vi mener at kommuneplanen omhandlende antallet af vindmøller opsat i kommunen er dækkende for det fremtidige behov.

SF vil arbejde for:

 • vækst og jobskabelse indenfor grøn energi, for bæredygtig biomasse indenfor landbrug og skovvækst, og indenfor fødevarer – højkvalitetsfødevarer efterspørges hvilket den Lollandske landbrugsjord kan levere.

 • SF vil arbejde for at kommunen får ”betaling” for den energi vi eksporterer, ligesom SF

fortsat vil arbejde for en yderligere nedbringelse af CO2- udledningen i Lolland Kommune.

 • SF ønsker mere elektrificering af kommunale elbiler – og færger

Natur og rekreative områder:

 • SF har medvirket til skovrejsningen og ringstien omkring Nakskov.

 • SF støtter naturgenopretningsprojekter i Lolland Kommune. Det er positivt at Lolland kommune er nået langt i Natura 2000 omkring Maribosøerne.

 • SF går ind for, at vores grønne områder bliver holdt på et rimeligt niveau under hensyntagen til vores biodiversitet.

 • SF´s væsentlige fokuspunkter er vores grønne miljø.

ForSFer klimatilpasning et opmærksomhedspunkt. Det er væsentligt at afvandingskanaler og vandløb bliver holdt på et niveau, så smelte- og regnvand har mulighed for at løbe hen til pumpestationer. Vedrørende forebyggelse af oversvømmelser så ønsker SF at udlægge områder til vådområder, hvor vandet kan blive, indtil det kan løbe videre ud i havet.


5: Sandheden om strandparken ved Rødbyhavn.

Hvorfor støtter SFikke ideen om en Strandpark ved Rødbyhavn?

Fordi:

 • Netop her har vi allerede en af Sydlollands bedste og mest børnevenlige strande.

 • Stranden vil i byggeperiodens ca. 6 år henligge som en losseplads med støj- og lugtgener for lokalbefolkningen til følge.

 • Ideen om en strandpark er ikke bæredygtig. Turister kommer ikke til Rødbyhavn for at gå på stier eller for at padle i kano bag et kunstigt dige.

 • En strandpark i drift og vedligeholdelse vil årligt koste kommunen et tocifret millionbeløb.

 • De penge vil SF hellere bruge på at vedligeholde den natur vi allerede har.

SFstøtter Digelagets forslag, som vil lægge overskudsjorden ved Ålehovedet. Dette materiale vil efterfølgende kunne sandfodre den lollandske sydkyst de kommende 50-100 år frem i tiden. Det er et fremsynet og miljøvenligt forslag. SF har dog ikke fundet flertal for Digelagets forslag i Lolland byråd – og SF forventer at Strandparken etableres imod SF´s ønske.

SF ønsker ikke ”at sidde med hænderne i skødet” men vil derimod fastholde kommunens krav til A/S Fehmern på følgende:

 • at støj- og lugtgener minimeres mest muligt i byggeperioden

 • at den nye strandlagune etableres mere vestligt end foreslået

 • at der anlægges parkeringsplads i umiddelbar nærhed

 • at strandlagunen etableres så tidligt i fasen som muligt

Ligeledes ønsker SF:

 • at der bliver ”ryddet op” såvel på de gamle banearealer som på hele området ved Rødbyhavn station

 • at der etableres en station på Sydlolland

 • at der kan transporteres passagerer til Færgestationen i anlægsfasen

For SF er det uhyre vigtigt at Lolland kommune ikke overtager Strandparken – men fastholder at det er Fehmern A/S (Staten) som anlægger og vedligeholder denne.


6: En ny skolepolitik med udgangspunkt i Folkeskolereformen

SF må, på det kommunale plan, acceptere Folkeskolereformen uden at være enig i den måde den kom til verden på.

SF vil i tæt samarbejde med lærere, ledere, pædagoger og andre medarbejdere med speciel kompetence implementere lærernes tjenestetidsaftale så der bliver et positivt afsæt for undervisningen.

 • SF vil arbejde for at der indgås lokalaftaler med lærernes organisation.

 • SF vil optimere og kvalificere undervisningen – ligesom eleverne skal trives for at kunne modtage undervisning, skal lærerne også have rammer for at kunne skabe god undervisning. Dette gøres ikke ved at fastholde lærerne på skolern, men ved at vise dem tillid til, at de selv kan vurdere hvornår de vil lægge deres forberedelsestid og ikke mindst sikre dem tiden til forberedelse.

 • SF vil at undervisningen gøres mere spændende og vender blikket udad mod det omgivende samfund. Vi kan, hvis vi vil påvirke hele børne- og ungeområdet

 • SF vil medvirke til at nytænke de fritidstilbud vi har, det være sig på idræts- musik og kulturområdet.

SF vil holde særligt fokus på eleverne i de første klasser, da en positiv skolestart er nødvendig for et godt skoleforløb.

 • SF vil opretholde 2-lærer system i indskolingen

 • SF vil fortsat arbejde for max 22 elever i klasserne. Det taler for sig selv, at færre elever i klassen giver mere opmærksomhed på den enkelte elev og dermed bedre indlæring og trivsel.

 • SF vil have fokus på at nedbringe antallet af elever, som bliver erklæret ikke uddannelsesparate. Dette gøres ved et øget tværfagligt samarbejde mellem skole, UU, PPR og elevens sociale netværk.

SF har særlig opmærksomhed på specialundervisningsområdet med henblik på en højnelse af niveauet. Når elever med andre færdigheder eller manglende færdigheder, inkluderes i normalklasser eller i almindelige klasser, skal der følge ressourcer med.

SF mener ikke at vi for enhver pris skal inkludere alle elever. I nogle tilfælde er det bedst for nogle børn at bevare et skoletilbud, som er specielt tilrettet deres behov.

 • Det er en vigtig dagsorden for SF at sikre børn og unge med psykiske og/eller fysiske handicap lige og gode undervisnings- og uddannelsesmuligheder. Dette gælder både i Folkeskolen og i det videre skoleforløb.

 • SF vil at elever, forældre og lærere sikres medindflydelse i den fortsatte udvikling.

 

7: En styrkelse af indsatsen for udsatte børn og unge

SF mener at indsatsen for udsatte børn og unge skal styrkes. Det skal være en helhedsorienteret indsats. Hvis et barn vokser op i et hjem, hvor forældrene ikke magter forældreopgaven skal der sættes massivtind – og hvis det ikke hjælper så må kommunen tage over. Vi finder også, athjælpeforanstaltningerne for denne gruppe unge ikke må stoppe ved det 18. år.

SFvil arbejde for:

 • at der sættes hurtigt ind overfor børn med adfærds- og indlæringsproblemer. De må ikke ende som en sag, der kører rundt i systemet.

 • at der er ungdomsboliger til unge, som i en periode har brug for støtte og som har brug for at komme væk fra eget hjem - et slags unge-hotel eller opgangsfællesskab med tilknyttede socialarbejdere og psykologer

 • at der oprettes et børnekrisecenter, hvor børn og unge kan henvende sig hele døgnet, hvis de har været udsat for misrøgt i hjemmet.

 • at der i børne- og ungeområdet er motivationsmedarbejdere, boligsociale medarbejdere og andre med støttende og vejledende opgaver således at der er en koordinering og rød tråd i indsatsen.

SF ønsker en opretholdelse af SSP-ordningen med flere konsulenter, som udover SSP-arbejdet kan være tovholdere for de mange andre indsatser.

SSP ordningen skal også kunne trække på ”frivillige”

SF vil arbejde på at koordinere indsatsen for unge mellem 15 og 25 år, hvor medarbejderne indgår i tværfagligt samarbejde omkring de unge.

SF´s mål er at flest muligt får en uddannelse, og derfor er der behov for et bredt samarbejde mellem de forskellige forvaltninger, så de unge får optimal opmærksomhed og ikke blive ladt i stikken i overgangen fra barn til voksen.

For SF er det vigtigt at teamet har udkørende funktion, idet medarbejderne skal være hvor børn og unge færdes.

 

8: En ny socialpolitik – baseret på en samlet indsats for hele familien (helhedsorienteret indsats)

SF ønsker en samlet indsats for borgere/familier med sociale, helbredsmæssige og beskæftigelsesmæssige problemer.

Dette opnås bedst ved, at der tildeles en fast sagsbehandler til hver borger/familie. Denne kan så henvise til eller søge råd hos andre, men sagsbehandleren bevarer ansvaret for, at borgeren/familien får den vejledning og støtte de har behov for - både helbredsmæssigt, socialt, økonomisk og børnerelateret.

 • Borgeren skal altid kende sin sagsbehandler.

Lolland kommune har fra 2014-2017 deltaget i et projekt om helhedsorienteret indsats for 25 familier med komplekse sociale problemer. Projektet har været en stor succes og der er afsat midler til videreførelse af indsatsen med en udvidelse op til 100 familier.

 • SF vil arbejde for og holde øje med, at denne indsats fastholdes og udbygges.

For SF er det ligeledes vigtigt, at kommunens Krisecenter bevares med beliggenhed i en af de større byer – nu i Maribo. Krisecentret er en nødvendighed i en kommune som Lolland, hvor vi har store sociale og økonomiske problemer. Krisecentret har gjort en stor indsats som en tryg base og et halmstrå, hvor udsatte kvinder kan henvende sig.

 

9: Politik på misbrugsområdet

Lolland kommunes misbrugsbehandling er placeret i Nakskov med satellitenhed i Maribo for alkoholbehandling.

 • Ungeafdeling 18 – 26 år (kun i Nakskov)

 • Alkoholbehandling fra 18 år og opefter (i Nakskov + satellit enhed i Maribo)

 • Rådgivning for stofmisbrugere fra 26 år og opefter (kun i Nakskov)

 • Misbrugsbehandling og forebyggelse for unge under 18 år. (varetages af en person!)

Borgerne i misbrugscentrene kommer oftest fra byerne i eller omkring Nakskov og Maribo. Det er et problem at borgere udenfor disse områder ofte fravælger tilbuddet på grund af lang og dyr transport.

 • SF vil arbejde for at borgere som skal til misbrugsbehandling får dækket transportudgifterne

 • SF ønsker at der oprettes satellitenheder for misbrugsbehandling bl.a. i Maribo og Rødby området

 • SF ønsker bedre forebyggelse i form af oplysning i folkeskolens 4.-7. klasse

 • SF ønsker at der oprettes hjælpeforanstaltninger med uddannet personale for pårørende til misbrugere

 • SF vil arbejde for oprettelse af et værested for clean og ædru borgere.

Registrering og stigmatisering gør at mange borgere kommer for sent i behandling.

 • SF vil øge indsatsen for anonym forebyggelse og behandling

 • SF vil indføre åbningstider udenfor normal arbejdstid

Andre misbrugsområder udover de forannævnte såsom ludomani, overspisning, misbrug af medicin vokser hastigt.

Omkostninger til anbringelse af børn og unge, afrusning, døgnbehandling og hospitalsindlæggelser betyder at mange penge og mange arbejdspladser forsvinder ud af kommunen.

SF vil arbejde for at en del af disse behandlingsopgaver løses i eget regi.

 • SF mener ikke vi har råd til at undlade denne indsats både af økonomiske og af menneskelige grunde.

 • SF mener en sund og velfungerende befolkning koster penge

 

10: Socialpsykiatri.

Regionen har gennem årene nedlagt en række sengepladser for psykisk syge, hvilket har øget presset på de kommunale tilbud til denne gruppe.

Lolland kommune har i sidste byrådsperiode sparet massivt på området og både nedlagt pladser på Ungdomskollegiet i Nakskov og botilbud i Maribo til psykisk syge samt sparet på den udkørende medarbejderstab.

SF vil arbejde for:

 • at området tilføres de nødvendige ressourcer.

 • at Ungdomskollegiet genoprettes til fuld udnyttelse og at der oprettes reelle opgangsfællesskaber til psykisk syge i Lolland kommune. Dette fordrer, at kommunen lejer en opgang i en boligpblok, hvor psykisk syge kan bo og hvor en lejlighed reserveres til personale, som passer og ser til denne gruppe borgere. Behovet er stort i kommunen.

 SF vil arbejde for, at indsatsen for psykisk syge intensiveres og kvalificeres med en målrettet efteruddannelse af socialpsykiatriens medarbejdere og med en endnu tættere tilknytning til kommunens misbrugskonsulenter. SF ønsker, at der ansættes psykiater til hjælp og støtte for hele området. SF ønsker samarbejdet mellem socialpsykiatrien, distriktspsykiatrien og politiet udbygget og sat i system.

Ligeledes ønsker SF at støtte og opgradere værestederne: Skomagerens Hus i Rødby, Kirsebærhuset i Maribo og Teglgården i Nakskov. Normeringen skal være så rummelig, at den kan indeholde en opsøgende og udkørende funktion.

 • SF vil arbejde for gratis psykolog hjælp til unge mellem 15 og 26 år og

 • SF vil arbejde for, at aktiviteterne på værestederne også bliver målrettede tilbud til mænd med psykisk lidelse.

  

11: Genopretning af en værdig ældrepolitik

Længst muligt i eget liv.

SF vil arbejde for en genopretning af ældreindsatsen efter de massive besparelser, som er gennemført i den forløbne byrådsperiode.

SF´s ældrepolitik bygger på begrebet ”Aktiv Hverdag” – hjælp til selvhjælp – som betyder at kommunen vejleder, underviser og træner borgeren i eget hverdagsliv, med det mål at borgeren igen bliver i stand til at udføre de daglige gøremål. De borgere som ikke kan træne, skal have den hjælp som de har behov for.

SF har medvirket til indførelse af ovennævnte politik – som nu er det bærende princip indenfor området personlig og praktisk hjælp i Lolland kommune.

SF vil fortsat fastholde, at kommunen i samarbejde med borgeren satser på aktiv genoptræning og at træningen også kan tilbydes som hjemmetræning.

SF er meget opmærksom på, at en videreførelse af denne politik kræver tilførsel af yderligere ressourcer til ældreområdet. Det vil SF arbejde for i den kommende byrådsperiode.

Lolland kommune råder over 6 åbne aktivitets og træningscentre i Maribo, Nakskov, Rødby, Holeby, Horslunde og Søllested. Her kan alle pensionister og borgere, som er fyldt 60 år benytte tilbuddene gratis og uden visitation.

SF ønsker at bevare tilbuddene i alle områderne, idet tilbuddene har et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. De er i høj grad brugerstyret og båret af frivillige kræfter. Disse kræfter ønsker vi at støtte og give gode forhold.

SFvil arbejde for:

 • flere frivillighedskoordinatorer, så alle centre tildeles een fast koordinator.

 • et samlet løft af demensområdet, flere demenskoordinatorer og en uddannelsesstrategi, så alle ansatte i hjemmeplejen bliver uddannet omkring demens.

 • SF ønsker at indførelse af velfærdsteknologi skal ske i tæt dialog med borgeren

 • SF ønsker kort svartid på afgørelser om hjælpemidler

 

12: Plejeboliger, rehabiliterings-, genoptrænings-, akut og aflastnings- pladser

SF vil fortsat arbejde for, at der er det nødvendige antal gode og tidssvarende ældre- og handicapvenlige boliger til rådighed – med decentral beliggenhed i kommunen efter behov.

SF ønsker, at der tilbydes plejeboliger – også udenfor Nakskov og Maribo. For nuværende er der plejeboliger beliggende i Nakskov, Maribo, Sandby, Horslunde, Søllested, Stokkemarke, Dannemare, Rødby og Holeby.

SF finder, at der for nuværende er det antal plejeboliger, som dækker det behov kommunens borgere har.

Den fremtidige udfordring bliver dels at renovere ikke tidssvarende plejeboliger, dels evt. lukke ned, når behovet i et område viser sig ikke at være der.

SF finder, at når der skal opføres nye plejeboliger skal disse målrettes til demente borgere, da langt største delen af vores borgere i plejeboliger er demente. Og vi ved, at der fremover bliver flere og flere demente borgere som får brug for egnet plejebolig.

SF ønsker minuttyranniet afskaffet i plejeboligerne. Derfor ønsker SF at afskaffe visitationen til ydelser i plejeboligerne. SF har fuld tiltro til, at medarbejderne kender og imødekommer borgernes behov. Politikerne skal bare stille ressourcerne til rådighed. Varme hænder i stedet for kolde hænder.

SF ønsker, at der etableres boliger, hvor borgere, som skal genoptrænes og rehabiliteres samles, således at indsatsen kan blive målrettet og effektiv.

SF ønsker at der etableres aflastningspladser på de bestående plejecentre i lokalområderne, da det er vigtigt for borgerne her at kunne få aflastning tæt på hjemmet.

 

13: Politik på handicapområdet

I 2006 blev der etableret Handicapråd i Lolland Kommune.

Handicaprådet består af 8 personer. De 4 medlemmer er udpeget af Byrådet og de resterende 4 medlemmer er udpeget af Danske Handicaporganisationer Lolland.

Handicaprådet har i sin funktionsperiode behandlet en lang række projekter. Fælles for disse projekter er at de fleste projekter har omhandlet adgangsforholdene på forskellig vis.

For SF omfatter begrebet Handicappet - en person som har en fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, som betyder at der skal ydes støtte for at pågældende kan fungere på lige fod med andre borgere.

SF arbejder for:

 • at forhindringer i omgivelserne skal fjernes/mindskes for at borgere med funktionsnedsættelse kan deltage på lige betingelser i samfundet.at handicappede inddrages og høres i relevante kommunale anliggender.

Handicaprådets formål er at være rådgivende for byrådet i handicappolitiske spørgsmål og at formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske forhold, der vedrører mennesker med handicap.

Dette kan ske på flere måder:

 • Rådet afgiver høringssvar eller tager emner op af egen drift.

 • Høringer fra byrådet besvares om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

 • Rådet har indflydelse på Lolland kommunes Handicappolitik, både på spørgsmål af overordnet karakter og på spørgsmål der har betydning for handicappedes hverdag.

 • Rådet samarbejder med alle forvaltninger i Lolland Kommune

 • Rådet forvalter 2 millioner kr. årligt som anvendes til handicapforbedrende formål, bl.a. elevatorer på skoler, handicaptoiletter, bedre tilgængelighed i sportshaller.

 • SF vil fortsat arbejde for at der afsættes penge til handicapforbedrende formål.

 • SF ønsker at der er et aktivt Handicapråd i Lolland kommune, som et rådgivende organ.

 • SF vil støtte Handicaprådet i at Byrådssalen i Lolland kommune skal være tilgængelig for alle borgere, således at der er uhindret adgang for alle handicappede.

 

14: Sundhedspolitik, Sundhedscentre.

SF går ind for det nære sundhedsvæsen.

Vi støtter oprettelsen af flest mulige ”fremskudte” ambulatorier og undersøgelsessteder i Nakskov og Maribo. I Nakskov er der flere medicinske specialer og nyoprettet sygeplejeambulatorium i børnesygdomme, hvor der er mulighed for at få taget røntgen billeder og få taget blodprøver. Lolland Kommune har en enestående mulighed for sammen med Region Sjælland, praktiserende læger, kommunale sundhedspersonaler, private sundhedsaktører og frivillige at tilbyde mangeartede sundheds- og sygehusydelser tæt på borgeren i Sundhedscentrene i Maribo og Nakskov.

SF vil arbejde for at Region Sjælland opretholder og drifter:

 • Medicinsk læge og sygeplejebetjent ambulatorium, blodprøvetagning, røntgen, fødselsforberedelse, lægevagt, skadeklinik og præhospital akutfunktion SF ønsker at sygehustilbuddene udbygges – med lægekonsulenter og speciallæger – kunne være ørelæge, gigtlæge, neurolog.

 • SF vil samarbejde med Regionen om etablering af Praktiserende læger i Lolland kommune

SF vil ligeledes arbejde for at Lolland kommune drifter:

 • Genoptræning efter sygehusindlæggelse, træning i.f.m Patientskoler

 • Alkohol-, misbrug og ungerådgivning

 • Frivilligcentre

 • Sundhedsbutik i samarbejde med patientforeninger

 • Programmer til folk med kroniske sygdomme

 • Sundhedskonsulenter - forebyggelse/sundhedsfremme

 • Sygeplejeklinik

 • øre/næse/halslæge og øjenlæge.

 • Etablering af video konsultationer mellem patient og specialister som geografisk ”er langt væk” – SF vil arbejde for at Regionen afsætter ”økonomi” hertil.

Med etableringen af Maribo og Nakskov Sundhedscentre vil befolkningen i yderområdet opleve nærhed og tryghed i sundhedstilbuddene. Der vil være én indgang til mange forskelligartede sundhedstilbud og mange vil undgå lange transporter. For SF er det vigtigt at der både er sygehusfunktion, praktiserende læger og kommunale sundheds tilbud under samme tag, hvor samarbejdet på tværs mellem sektorerne skal komme borgerne til gode.

SF støtter familielæge-princippet med flest mulige fastansatte praktiserende læger og så få udbudsklinikker som muligt.

SF vil arbejde for at der tages initiativer og gøres tiltag med henblik på at forbedre den almindelige sundhedstilstand hos befolkningen i Lolland kommune. Der skal sættes koncentreret ind i forhold til alle kommunens institutioner og der skal ind tænkes sundhed i alle kommunens aktiviteter. SF ønsker Forebyggelse og Sundhedsfremme på dagsordenen med udgangspunkt i Sundhedsprofilen der oplyser om borgernes almene sundhedstilstand.

 

15: Frivilligindsatsen på Social- og Ældreområdet

Lolland kommune har en stor gruppe frivillige, som gør en kanonindsats både på Social- og Ældreområdet. Lolland er i front, når det gælder frivilligindsatsen og er kendt for dette langt uden for kommunegrænsen.

 • SF har støttet op omkring alle bevillinger til frivilligindsatsen og ønsker at fortsætte med dette.

 • SF finder, at ansættelsen af koordinator på området har været medvirkende til succesen på området, hvilket SF vil fastholde.

 • SF vil have fokus på, hvilke områder frivilligindsatsen skal omfatte og hvilke områder kommunen har ansvaret for.

For SF er det vigtigt, at den sociale indsats ikke bliver til ”hattedamepolitik”, men at kommunens ansvar for sine borgere fastholdes – i tæt samarbejde med de frivillige.


16: Styrkelse af turistfremme

SF vil arbejde for at Lolland kommune fortsat styrker og udvikler turismen som en fremtidig vigtig kilde til indtægter og udvikling. Kommunens spændende geografi, med øer, lang kystlinje, diger, søer, skove og et rigt fugle- og dyreliv, sammenholdt med den kendte klimaprofil, er oplagt til at tiltrække nutidens turister, som ønsker en aktiv friluftsferie med et økologisk, miljørigtigt indhold. Turisterne (og lokalbefolkningen) efterspørger i stigende grad oplevelsesmuligheder i naturen og på vandet.

 SF vil arbejde for gode vilkår for aktiviteter som f.eks. cykling, vandsport, vandring, golf, ridning, camping og afslapning.

 • SF vil arbejde for at ovennævnte kan sammenkædes med oplevelser som gårdbutikker, gallerier, frugtplantager, ø-sejlture, vingårde, herregårde, botaniske haver, tulipanmarker og energiudstillinger.

 • SF vil arbejde for at kommunen er positiv overfor initiativer til udvikling af turismen og medvirker til, at kommunen fremtræder som en harmonisk helhed, dette kan være ens byporte, beplantning, gode rastepladser m.m.


17: Ungdomspolitik med fokus på ungdomskulturen

SF ønsker at de tilbud vi har til unge betyder at de unge trives og udvikles.Vi skal arbejde på at fastholde og tiltrække diverse uddannelser til Lolland – Falster. SF ønsker at inddrage de unge i debatten om ungdomsboliger, fritidstilbud, ungdomsuddannelser og klubaktiviteter samt tilbud til de ”foreningsløse”

 • SF vil arbejde for at Lollands Musikskole styrkes og tilpasses de unges egne ønsker.

 • SF vil medvirke til at unge involveres i ”ad hoc grupper” i forbindelse med løsning afkonkrete projekter rettet mod ungdommen bl.a. ønsker de unge i Maribo et Ungdomshus

 • SF ønsker flere ungdomsboliger i stationsbyerne Nakskov, Søllested, Maribo.

 • SF ønsker at styre ungdomsuddannelsesområdet med flere valgmuligheder for uddannelse lokalt.


18: Kulturpolitik

Lolland Kommune er kendt for at få meget kultur for pengene og takket være en masse frivillige og engagerede kulturelle ildsjæle og foreninger – har vi et rigt og mangfoldigt kulturtilbud indenfor kunst, musik, teater.

SF vil:

 • understøtte de kreative ildsjæle ved at afsætte økonomi og gode rammer for deres udfoldelse.

 • understøtte og udvikle vores kulturelle ”fyrtårne” bl.a. Lys over Lolland og Dodekalitten.

Ligeledes vil SF arbejde for at vi stadig har et godt Egnsteater i Maribo, hvor der opsættes forestillinger til glæde for kommunens borgere, og vi støtter op om det store arbejde der gøres i Vestlollands Teaterforening, ligesom vi fortsat vil arbejde for at Nakskov Teatersal lever op til de krav som stilles af de forskellige teatre som kommer forbi Nakskov.

SF vil støtte det rige musikliv der er i kommunen, Elvermose koncerterne, Storstrøms Kammerensable, og vi skal fortsat have en stærk Musikskole. Musikskolen gør et fantastisk arbejde og tiltrækker mange elever, flere elever har senere fået en uddannelse indenfor musikken.

I SF glæder vi os over at været blevet SPIL DANSK kommune og ønsker at fortsætte med dette, som tilbyder en masse musikalske oplevelser for bl.a. skoleeleverne.

SF bakker op om Museum Lolland Falster, der bl.a. består af Frilandsmuseet i Maribo og Reventlow museet i Pederstrup ligesom vivil arbejde for at de små museer stadig kan eksistere og dermed støtte alle de frivillige som bruger deres fritid på disse museer.

SF støtter projektet omkring et kulturhus i Nakskov i den gamle Toldbod, Havnebygning og det gamle færgeleje til aktiviteter, kajakudlejning og tursejllads på fjorden. Kulturhuset vil binde byen og fjorden sammen på et smuk måde.

Lige så vigtige er det at bevare kulturhusene mv i vores landsbyer, idet vi mener at borgere i landsbyerne skal have et samlingssted til kreative udfoldelser og sociale samvær, men det kræver at lokalbefolkningen engagerer sig i huses daglige drift.

Vi vil fortsat arbejde aktivt for at vi også i fremtiden har et godt bibliotekstilbud til borgerne, der lever op til befolkningens ønsker, men som også tør at være nyskabende og igangsætte nye tilbud og tiltag. Hovedbiblioteket er placeret i Nakskov, med afdelinger i Maribo og Rødbyhavn.

 • SF vil bevare biblioteket i Rødbyhavn så længe besøgstal og udlån berettiger til en filial.

SF ønsker et aktivt kulturliv, der giver gode oplevelser til borgerne og som er med til at give vores børn en kreativ opvækst, som sammen med skolen gør dem til ”hele” mennesker.


19: Idræt og fritid.

SF understøtter det frivillige foreningsarbejde ved at skabe gode faciliteter, såvel til udendørs som til indendørs aktiviteter. Faciliteterne stilles gratis til rådighed for foreningerne.

SF vil inddrage byens rum og vores storslåede natur til brug for udfoldelse af idræt og andre motionsformer. Det ligger i tiden at folk gerne vil bruge naturen aktivt.

SF vil gennem gode tilskudsordninger sikre et rigt og mangfoldigt fritidsliv, hvor der er plads til den enkelte og til fællesskabet, dette fordi ikke alle børn og unge interesserer sig for det samme.

SF vil støtte at alle børn og unge har mulighed for et aktivt fritidsliv, uanset social status og økonomisk formåen. SF ønsker en videreførelse af puljen som giver økonomisk støtte til kontingent og personligt udstyr, lejrskole etc. Ingen børn skal føle sig uden for fællesskabet.

SF vil støtte og værdsætte de frivillige ledere også gennem uddannelse og andre tiltag som kan lette deres arbejde som frivillige ledere.

SF vil arbejde målrettet for at brugerne bliver hørt gennem deres sammenslutninger og Folkeoplysningsudvalget, bl.a. ved at give Folkeoplysningsudvalget mere indflydelse og kompetence .

SF vil medvirke til at udleve visionen om at vi er den kommune som har flest aktive borgere i 2025.


Voksenundervisning:

SF vil give aftenskolerne et løft, så der også om 5 år er et mangfoldigt tilbud på læring og kreative fag for den voksne befolkning.

SF ønsker at der indføres en ”landsby/ø pulje” for at sikre at der også i fremtiden er mulighed for at drive aftenskole i vores landsbyer.

SF ønsker ikke at aftenskolerne blive et by fænomen.


20: Boligpolitik.

SF vil samarbejde med den almene boligsektor omkring udviklingen af udlejningsboliger. Der skal være attraktive og bæredygtige lejligheder til rådighed, som er med til at opfylde boligsociale formål, og der skal være et varieret udbud af boliger, for så vidt angår pris, størrelse og type.

SF bakker op om beboerdemokratiet i boligforeningerne og SF vil sikre beboerindflydelse ved eventuelle boligrenoveringsprojekter, så projekter bliver fremlagt på beboermøder, hvor alle kan kommentere planerne. Beboerne skal have mulighed for at godkende eller forkaste planerne. Ombygning og evt. genhusning skal foretages med størst mulig hensyntagen til beboerne.

21: Landdistriktspolitik.

SF vil arbejde for at Lolland Kommune får en politik for udviklingen af landdistriktsområderne. En politik for på hvilken måde man sikrer inddragelse af landdistrikternes netværk, borgergrupper, lokalråd, ø-råd og andre lokale initiativer, som ønsker indflydelse på udviklingen der, hvor borgerne bor.

 

For Din – Dine børns – Dine forældres…

… For Lollands skyld

 

x SF

 Det kan kun bli´ bedre

 

Valgprogram 2018 – 2021 til Lolland byråd er godkendt på SF-Lollands

Forretningsudvalgsmøde den 22. august 2017